• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Actieplan Jeugdwerkloosheid biedt te weinig perspectief

De LOM-samenwerkingsverbanden vragen het kabinet het politieke signaal af te geven dat het onwenselijk is dat jongeren uit minderheidsgroepen onevenredig zwaar door de economische crisis worden getroffen, zelf alles zal doen om dit te voorkomen en van werkgevers, vakbonden, onderwijsinstellingen alle andere relevante partners hetzelfde verwacht. De oververtegenwoordiging van deze groep jongeren in de huidige stijging van de werkloosheid rechtvaardigt een aanscherping van het recent aangekondigde Actieplan Jeugdwerkloosheid met streefcijfers, resultaatsafspraken en monitoring van de uitvoering.  

Volgens de cijfers van het CBS groeit de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen harder dan die onder autochtonen. Vertoonde de werkloosheid onder autochtonen in het derde kwartaal van 2008 nog een dalende lijn, onder niet-westerse allochtonen liep die al op. Deze trend heeft zich in het vierde kwartaal van 2008 en het 1e kwartaal 2009 versterkt doorgezet. Tussen het vierde kwartaal 2008 en  het 1e kwartaal van 2009 steeg de werkloosheid onder autochtonen met 0,5% naar 3,5%; onder niet-westerse allochtonen steeg de werkloosheid met 1,7% naar 10,2%. Onder deze groep zijn Marokkanen het vaakste werkloos (10,9%), gevolgd door Antillianen/Arubanen (10,6%), Turken (10,3%) en Surinamers (9,2%). Opvallend is dat de stijging zich het sterkst voordeed onder Surinamers (+3,5%) en Turken (+2,1%).  Het verschil in werkloosheid tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen loopt daarmee, na jarenlange daling, weer in rap tempo op. Het verschil is nu bijna weer drie keer zo groot. Hoe alarmerend dit is, wordt nog eens onderstreept door de werkloosheidsverwachtingen van het CPB voor 2010. Het CPB verwacht een algemeen werkloosheidspercentage van 8,75%. Uitgaand van de ‘factor 3’ betekent dit 25 tot 30% werkloosheid onder niet-westers allochtonen.

Bij de LOM-samenwerkingsverbanden staan de alarmbellen dan ook op rood. Alles wijst erop dat deze trend zich onder niet-westerse jongeren nog sterker voordoet, met name onder jonge mannen in de grote steden. Zij zijn oververtegenwoordigd in de lagere banen en hebben vaker een tijdelijk en/of flex-contract. Zij zijn de klapstoelen van de economie, zoals het SCP al vaststelde in het de Integratienota 2008: het laatst erin, het eerst eruit. Deze (toenemende) oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtone jongeren in de (stijging van de) werkloosheid rechtvaardigt een specifieke inzet. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat het kabinet haar eigen beleidsadagium: ‘algemeen als mogelijk, specifiek waar nodig’, ook in praktijk brengt. Vanuit deze invalshoek gelezen stelt het Actieplan Jeugdwerkloosheid echter teleur.

Op een enkele pagina na besteedt dit Actieplan geen specifieke aandacht aan de positie van jongeren uit minderheidsgroepen. Het gaat vooral om jongeren in het algemeen en om ‘kwestbare’ of ‘overbelaste’ jongeren met een zwakke arbeidsmarktpositie in het bijzonder. Het kabinet verwacht klaarblijkelijk dat het voorgestelde pakket maatregelen voldoende is om ook jongeren uit minderheidsgroepen weer perspectief te bieden. De LOM-samenwerkingsverbanden denken daar anders over. De ervaring leert deze jongeren het minst profiteren van algemeen beleid, als het ware achter in de rij staan, en ook pas als laatste weer profiteren van een aantrekkende economie. Niemand weet wanneer de economie zich weer zal herstellen, maar dat dit nog even op zich zal laten wachten, daar is iedereen het over eens. De kans bestaat dat vooral allochtone jongeren de komende jaren op de arbeidsmarkt buitenspel staan en een nieuwe ‘verloren generatie’ opgroeit. Dat is niet alleen desastreus voor hun eigen toekomst, maar ook voor de samenleving als geheel. Het is verre van denkbeeldig dat langdurige werkloosheid onder allochtone jongeren een zware wissel zal trekken op hun participatie aan en integratie in de samenleving, gevoelens van uitsluiting zullen toenemen en de spanningen tussen bevolkingsgroepen oplopen. En daar zit helemaal niemand op te wachten. 

De LOM-samenwerkingsverbanden roepen daarom het kabinet op om onomwonden uit te spreken dat niet-westerse allochtonen in het algemeen en de jongeren onder hen in het bijzonder niet onevenredig de dupe mogen worden van de economische recessie. Verder roepen wij het kabinet op dit signaal te vertalen in extra specifieke inzet voor deze groep, te beginnen in een nadere uitwerking van de doelstellingen en instrumenten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Dat betekent heldere streefcijfers, resultaatverplichtingen, reservering van banen en stages voor de verschillende niet-westerse jongeren en monitoring van de uitvoering. Dit streven zou ook een topprioriteit moeten zijn voor de agenda van de voor 29 juni aangekondigde landelijke Jeugdtop van kabinet, sociale partners, gemeenten en uitvoeringsorganisaties.De LOM-samenwerkingsverbanden zijn van harte bereid daarin ook de eigen verantwoordelijkheid te nemen en mee te denken over en mee te werken aan beleid, maatregelen, acties en projecten die er samen voor moeten zorgen dat allochtone jongeren niet de boot missen.

 

Galerij

IMG_0544
 
 

Events Calendar

« < aug 2017 > »
Ma Di Wo Di Vr Zo Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Latest Events

Agenda is leeg