• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Sociale contacten

De sociale contacten van de eerste generatie Chinese migranten concentreren zich primair op het eigen gezin en secundair op verwanten en dorpsgenoten uit het herkomstland. Contact met de autochtone bevolking was er aanvankelijk voornamelijk omdat deze als klant in het restaurant kwam. Zij die buiten de Randstad wonen, trekken ‘noodgedwongen’ vaker met autochtonen op. Alleen bij de tweede generatie is duidelijk meer omgang met autochtonen te bespeuren. Al is hier tevens een tendens aanwijsbaar dat die contacten na het verlaten van het onderwijs weer afnemen en dat ook zij zich dan meer op de eigen familie gaan richten. Zoals valt te verwachten participeert de eerste generatie veel minder dan de tweede generatie in verenigingen en organisaties met een Nederlandse signatuur. Bij de tweede generatie gaat het dan voornamelijk om sportactiviteiten. Van een intensieve participatie in de Nederlandse samenleving is bij de eerste noch de tweede generatie sprake.

De oudere migranten (55 jaar en ouder) zijn sociaal gezien het meest georiënteerd op en afhankelijk van een Chinese omgeving. Hun kinderen zijn de eerste personen waar zij zich toe wenden, bijvoorbeeld voor tolk- en vertaaldiensten. Ze kunnen daar echter lang niet altijd op terugvallen. Die kinderen hebben het druk, wonen niet in de buurt of kunnen niet tolken. De ouderen kunnen ook terecht bij zelforganisaties, maar het is slechts een beperkt deel dat daaraan hulp vraagt. Ze kunnen voor (zorg)voorzieningen terecht bij algemene instellingen, zoals de thuis-en ouderenzorg, maar de kennis daarover is beperkt, terwijl er bovendien nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Communicatieproblemen (cultuurverschillen en taalbeheersing) spelen hier een grote rol. Een gedeelte van de Chinese ouderen bevindt zich door de geringe contacten met zowel de eigen etnische groep als met autochtonen in een sociaal isolement. De familie is sterk hiërarchisch georganiseerd, waarbij de positie van het individu geordend is naar leeftijd en sekse. Ouderen nemen een hogere plaats in dan jongeren en mannen een hogere dan vrouwen. Voor de kinderen betekent dit dat zij een ondergeschikte positie innemen en gehoorzaamheid en respect verschuldigd zijn aan hun ouders, oudere kinderen in het gezin en de oudere generaties. De familie is zeer sterk naar binnen gericht. Daar voelt men zich vertrouwd en veilig. Sociale relaties en sociale contacten met andere Chinezen en allochtonen of autochtonen zijn daarmee sterk beperkt in omvang en inhoud.