• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
De positie op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarktparticipatie van de Chinezen is over het geheel genomen hoger dan van Turken en Marokkanen, maar lager dan van de andere groeperingen, inclusief de autochtonen. Een uitsplitsing naar leeftijdscategorieën laat echter zien dat de participatie van 25 tot 45-jarige Chinezen zeer hoog is en dat het aandeel 45 tot 65 jarigen, dat deelneemt aan de arbeidsmarkt, zelfs het hoogst is van alle groeperingen. Het gemiddelde participatiecijfer wordt naar beneden getrokken door de bijzonder lage participatie van jongeren tot 25 jaar. Hun hoge onderwijsdeelname is daar debet aan. Het werkloosheidspercentage onder Chinezen steekt gunstig af bij dat van Turken en Marokkanen, ligt een fractie lager dan bij Surinamers en Antillianen, maar is altijd nog dubbel zo hoog als bij autochtonen. Over het algemeen genomen is de arbeidsmarktparticipatie van Chinezen hoger dan van Turken en Marokkanen, maar lager dan van de andere groeperingen, inclusief de autochtonen. Een uitsplitsing naar leeftijdscategorieën laat echter een meer gedifferentieerd beeld van de arbeidsmarktpositie zien. Vergeleken met de andere groeperingen participeren Chinezen in de leeftijd van 15-24 het minst van allen op de arbeidsmarkt. Hun hoge onderwijsparticipatie is hier debet aan. Vanaf 25 jaar is de arbeidsdeelname daarentegen hoog; het ligt iets onder of op vergelijkbaar niveau met dat van autochtonen, Surinamers en Antillianen. Dit verandert weer vanaf 45-64 jaar. De participatie van Chinezen is dan het hoogst van alle groeperingen. Chinese vrouwen participeren minder dan de mannen, maar zij participeren vaker dan de Mediterrane vrouwen en iets minder dan de anderen. De arbeidsmarktpositie van Chinezen lijkt redelijk gunstig.

Nadere beschouwing van die positie legt echter grote problemen bloot in de bedrijfstak waar de meerderheid van de Chinezen in Nederland nog altijd mee verbonden is: de Chinese horeca. Viervijfde van de Chinese beroepsbevolking is werkzaam in die sector. De problematiek in de sector wordt als volgt gekenmerkt:

  • Omdat velen in hetzelfde marksegment en met hetzelfde beproefde formule een eigen bedrijf zijn begonnen, is de markt in de loop der jaren verzadigd geraakt.
  • Vervroegde uitstroom vanwege gezondheidsproblemen, geringe instroom omdat de tweede generatie nauwelijks belangstelling voor de sector heeft, leidt tot een nog grotere werkdruk voor het personeel, de ondernemer en zijn familie.
  • Directe consequenties van de grote arbeidsinzet zijn dat werkgevers en werknemers zeer weinig vrije tijd hebben, waardoor het gezinsleven in de knel komt en de participatie in de omringende samenleving wordt belemmerd.
  • De bedrijfsvoering op grond van prijsconcurrentie maakt de sector sterk afhankelijk van goedkope arbeid. Behalve van de eigenaar en zijn gezin vraagt dit een grote arbeidsinzet van werknemers: hard werken, lange dagen tegen een relatief lage beloning.
  • De meest gehanteerde strategie om de afnemende omzet te bestrijden, is te trachten de productie- en de loonkosten te drukken en de producten zo goedkoop mogelijk aan te bieden.