• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Wat is het IOC?

De afkorting IOC staat voor 'Inspraakorgaan Chinezen'. Deze organisatie is in 2004 in het leven geroepen om de belangen van de Chinese gemeenschap in Nederland te behartigen en zet zich in om de maatschappelijke positie van Chinezen in Nederland te verbeteren.

Het Inspraakorgaan Chinezen richt zich op alle in Nederland verblijvende personen van Chinese afkomst. Het gaat hierbij om Chinezen uit alle mogelijke landen en gebieden, waaronder de Volksrepubliek China, Hong Kong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Suriname, Taiwan en Vietnam.

De belangrijkste taken van het IOC zijn:

 

  • Advies geven aan de Nederlandse overheid
  • Voorlichting geven aan Chinese personen en organisaties
  • Voorlichting geven over de Chinese gemeenschap aan de rest van de Nederlandse bevolking
  • Het voeren van overleg met de Nederlandse overheid en de Chinese achterban

Het bestuur

Het algemeen bestuur van het IOC wordt momenteel gevormd door negen personen, die afkomstig zijn uit de geledingen van de Chinese gemeenschap. Zij vertegenwoordigen, maar zijn niet noodzakelijk voorgedragen door, de verschillende groepen die er binnen de Chinese gemeenschap bestaan, zoals Chinezen uit Suriname, Chinezen van de tweede generatie, Chinezen uit China, Chinezen uit Guangdong of Hong Kong en Chinezen uit andere landen. De bestuurstaken zijn verdeeld over beleidsterrein, zoals ouderenzorg, jongeren, vrouwen, horeca of onderwijs. Verder beschikt het IOC over een dagelijks bestuur dat uit vier leden bestaat. Het kantoor van het IOC is gevestigd aan de Maliebaan in Utrecht.

Het ontstaan van het IOC

Tot 2004 waren de Chinezen een van de weinige minderheidsgroeperingen in Nederland, die niet over een grote, overkoepelende organisatie beschikten om overleg met de overheid te kunnen voeren. Om daar verandering in te brengen, werd zowel vanuit de Chinese gemeenschap als van de kant van het toenmalige ministerie van Vreemdelingenbeleid en Integratie aangedrongen op de oprichting van een organisatie die de gehele Chinese gemeenschap kan vertegenwoordigen. Deze organisatie is er uiteindelijk gekomen en heeft de naam Inspraakorgaan Chinezen gekregen.

Het Landelijk Overleg Minderheden

Na een lang traject van voorbereidingen, is begin 2004 het IOC officieel van start gegaan. Voor de bestuursleden en adviseurs was er toen veel werk te verrichten. Zo moesten er reglementen en protocollen worden opgesteld en was er overleg nodig met de Nederlandse overheid om tot een erkenning van de organisatie te komen. Die erkenning kreeg het IOC op 1 oktober 2004. Op die datum gaf minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid en Integratie haar goedkeuring aan de toetreding van het IOC tot het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), een overlegorgaan van de Nederlandse overheid, waarin acht minderheidsgroeperingen vertegenwoordigd zijn. De huidige voorzitter van het LOM is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Lodewijk Asscher. Het LOM een aantal keren per jaar bijeen om te praten over zaken als emancipatie, ouderenzorg, jongerenbeleid en onderwijs. In de Wet Overleg Minderheden is vastgelegd, dat de regering het LOM raadpleegt, wanneer zij nieuw integratiebeleid opstelt. Sinds de toetreding van het IOC tot het LOM zijn de Chinezen officieel de achtste minderheidsgroepering van Nederland.

Wat kan het IOC betekenen voor Chinese organisaties?

Het Inspraakorgaan Chinezen is in de eerste plaats opgericht als adviesorgaan voor de Nederlandse overheid. Het inspraakorgaan bereikt dit door samenwerking met zoveel mogelijk Chinese organisaties. De voornaamste taken van het IOC zijn:

  • advies geven op het gebied van emancipatie, jongerenbeleid, onderwijs, ouderenzorg en werkgelegenheid
  • doorverwijzen naar Nederlandse overheidsinstellingen en organisaties waar zij relaties mee heeft
  • opmerkingen, suggesties of problemen van Chinese organisaties aankaarten bij de Nederlandse overheid