• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Doelstellingen

Het IOC gaat uit van een drietal hoofddoelstellingen.

1.     Het bevorderen van de integratie van Chinezen in Nederland

2.     Belangenbehartiging voor zowel de Nederlandse als de Chinese samenleving

3.     De rol van een representatieve overlegpartner en bemiddelaar verder vervullen

Het bevorderen van de integratie van Chinezen in Nederland

In de afgelopen kabinetsperiodes heeft de regering Integratie van allochtonen hoog op de agenda geplaatst. Onder integratie wordt verstaan het versterken van de maatschappelijke binding en het tegengaan van radicalisering. Het IOC ondersteunt dit beleid en heeft actief meegewerkt aan bijvoorbeeld projecten ter bevordering van de bredere integratie van maatschappelijke bindingen.

Verder zal het IOC ondersteuning verlenen aan activiteiten ter bevordering van de inburgering van de eerste generatie Chinezen in Nederland; de informatievoorziening van thema’s die van belang zijn voor de integratie van de gemeenschap; materiële en immateriële ondersteuning ter bevordering van politieke participatie (zowel actief als passief); ondersteuning ter bevordering van maatschappelijke participatie, bijv. door re-integratie, emancipatie, deelname aan sporten, vrijwilligerswerk etc.

Belangen voor zowel de Nederlandse- als de Chinese samenleving behartigen

Aan algemene belangen denken wij aan het verhogen van wederzijds begrip tussen de autochtonen en allochtonen in de Nederlandse samenleving. Verder acht het IOC van belang dat er regelmatige gelegenheden moeten zijn om goede dialoog met elkaar te kunnen voeren. Het IOC zal haar best doen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Aan de belangen van de Chinese gemeenschap denkt het IOC aan het versterken van de belangrijkste bedrijfstak binnen de gemeenschap. Daarbij wordt gedacht aan het werken aan het tekort aan personeel binnen de Chinese horeca; het verhogen van het Nederlandse taalniveau van de eerste generatie inwoners; het doorbreken van isolement en het bevorderen van maatschappelijke participatie alsmede de bevordering van het algemene welzijn van de verschillende doelgroepen.

De rol van een (representatieve) overlegpartner en bemiddelaar verder vervullen

Een van de belangrijkste rollen van de samenwerkingsverbanden is het voeren van overleg met de overheid namens de eigen achterban. Om deze rol goed te kunnen vervullen denkt het IOC dat de overlegstructuur verder moet worden geoptimaliseerd. De aandachtspunten hierbij zijn: Nauwe samenwerking met de achterban en het stimuleren van deelname aan discussies over belangrijke thema's om zodoende hun betrokkenheid verder te vergroten. Zoals beschreven onder de visie van het IOC: er wordt verder gewerkt aan de vernieuwing van het bestuur zodat een breder draagvlak binnen het bestuur kan worden gerealiseerd.