• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Het Landelijk Overlegorgaan Minderheden (LOM)

Nederland kent acht samenwerkingsverbanden die sámen werken aan het versterken van de maatschappelijke positie van verschillende etnische minderheidsgroepen:

  1. Inspraakorgaan Chinezen (IOC), 
  2.  Inspraakorgaan Turken (IOT),
  3. Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen,
  4. Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN),
  5. Surinaams Inspraak Orgaan (SIO),
  6. Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN),
  7. Stichting BUAT - Platform van Molukkers,
  8. Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)

 

De samenwerkingsverbanden behartigen de belangen van hun eigen achterban. Zij voeren binnen het Landelijk Overleg Minderheden overleg met het kabinet over beleidskwesties en diverse onderwerpen en ontwikkelingen die de eigen doelgroepen raken. Zowel het kabinet als de samenwerkingsverbanden kunnen onderwerpen ter discussie stellen. Daarnaast werken de samenwerkingsverbanden intensief samen met elkaar en met strategische partners: van vakbeweging tot ouderenbond, van maatschappelijke instantie tot sociale partner.

Wet overleg minderhedenbeleid

Het Landelijk Overleg Minderheden is geregeld in de Wet overleg minderhedenbeleid van 19 juni 1997. Ten minste drie maal per jaar komt het LOM bijeen onder voorzitterschap van de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Samen bespreken zij voorgenomen beleidsmaatregelen van het kabinet over de integratie van minderheden en ontwikkelingen die voor minderheden van belang zijn met het oog op het integratiebeleid.

Binnen het Landelijk Overleg Minderheden slaan de samenwerkingsverbanden een brug tussen de belangen van de eigen achterban en de beleidsvorming van het kabinet. Zij manoeuvreren tussen de wensen van de diverse achterbannen en het politiek haalbare. De samenwerkingsverbanden treden daarbij zoveel mogelijk gezamenlijk op. Hun focus is vooral gericht op de beleidsterreinen inburgering en integratie, discriminatiebestrijding, onderwijs, werk en inkomen, wonen en leefomgeving, gezondheidszorg en welzijn. Sleutelwoorden hierbij zijn participatie, emancipatie, integratie en burgerschap.

De LOM samenwerkingsverbanden zijn representatief voor hun achterbannen: zij vertegenwoordigen de voornaamste landelijke stromingen en hun representativiteit wordt periodiek door de minister getoetst.

De samenwerkingsverbanden en hun wettelijke kerntaken

Deelname aan het Landelijk Overleg Minderheden is de kerntaak van de samenwerkingsverbanden. Zij maken daar inzichtelijk welke opvattingen er leven onder minderheden. Zij kennen de leefomstandigheden, cultuur en bijzonderheden van de eigen achterban immers als geen ander. De samenwerkingsverbanden geven in het Landelijk Overleg Minderheden hun mening over beleidsvoornemens van het kabinet. Zij wijzen op onvoorziene effecten van beleid of hiaten in de wet- en regelgeving. Daarnaast komen zij ook zelf met beleidsvoorstellen. Het verbeteren van de kwaliteit van beleidsvorming en beleidsuitvoering staat voorop. Ook informeren de samenwerkingsverbanden hun eigen achterban over ontwikkelingen en voorgenomen beleid. Het contact met de achterban vormt de basis voor het overleg met het kabinet.

Op cruciale momenten, bij calamiteiten of andere onvoorziene gebeurtenissen, kunnen de samenwerkingsverbanden en het kabinet snel met elkaar in dialoog treden, informatie uitwisselen en afspraken maken.

LOM-overleg

Minimaal 3 keer per jaar, maar in de praktijk vaker, overleggen de LOM-samenwerkingsverbanden met het kabinet. Deze overleggen worden gezamenlijk voorbereid door de samenwerkingsverbanden.

Periodiek onderling overleg

De samenwerkingsverbanden zijn zelfstandige organisaties die omwille van de effectiviteit zowel het LOM-overleg als hun overige activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Deze afstemming vindt plaats in het Directeuren- en het Besturenoverleg.